INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOAŞTERII   REGULILOR DE CIRCULAŢIE - TESTARE REDUCERE PERIOADĂ DE SUSPENDARE

 

Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine în sistem electronic, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, situat pe strada Hagi Chiriac nr. 1, județul Vaslui, în fiecare zi de marți și sâmbătă ale săptămânii, inclusiv în zilele libere de sărbători legale, în intervalul orar 10:00 – 12:00, iar accesul ultimilor candidați se face până la orele 11:00.

Persoanele care se prezintă la testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie trebuie să aibă asupra lor actul de identitate ori pașaportul, după caz, aflat în termenul de valabilitate şi să se afle în perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Accesul candidaților în sala de verificare se realizează doar dacă aceștia îndeplinesc condițiile legale de admitere la testare.

Nu este permis accesul în sala de verificare a candidaților aflați într-o stare vădită de ebrietate sau într-o altă stare de natură a nu le permite susținerea testului, precum și a celor care nu au asupra lor actul de identitate ori pașaportul, după caz, aflat în termenul de valabilitate.

Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susţine, în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere și anume română, engleză, franceză, germană sau maghiară.

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține la orice serviciu al poliției rutiere.

La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea unor contravenții, se reduce cu o treime, de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;

b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

Cererea pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se depune în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină trebuie să susțină, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Îndeplinirea condiţiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează de către şeful serviciului poliţiei rutiere la nivelul căruia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei reducere se cere.

 În situaţia în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luată la nivelul poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, îndeplinirea condiţiilor legale se analizează de către şeful acesteia.

            Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă se dispune în scris de către şeful serviciului poliţiei rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române prevăzut la alin. (2) şi se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv.

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a)  (conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice) sau art. 102 alin. (4) din O.U.G. 195/2002 republicată.

c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii ( conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de șase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin (4) din O.U.G. 195/2002 republicată;  în cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere în termenul de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicatăperioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public aplicată pentru săvârșirea contravenției prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 195/2002 republicată, se majorează de drept cu 30 de zile, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale)

d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4) din O.U.G. 195/2002 republicată.

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a)conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;

b)nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului ori circulaţia pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

            Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) şi d), până la expirarea perioadei acesteia.

            Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la lit. a  şi b se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.